Tagi

, , ,

san-giuseppe-5         Bóg, stanowiąc Józefa Opiekunem Przenajświętszej Rodziny, wystawił Go za wzór dla wszystkich rodzin chrześcijańskich i oddał Mu je pod szczególną opiekę. Wszystkie przeto rodziny powinny się Józefowi Świętemu polecać, na Jego życie się zapatrywać i we wszystkich potrzebach z ufnością do Niego się udawać.

 
Idźcie przeto do Józefa, rodzice i wychowawcy, i przyglądajcie się temu Ojcu i Opiekunowi Syna Bożego. Patrzcie, jak się obchodzi ze swem Dzieciątkiem, jak umie łączyć tkliwą miłość ze czcią i poważaniem, nie zapominając nigdy, że Ono jest Synem Bożym. Tak i wy powinniście zawsze pamiętać, że dzieci wasze są dziećmi Bożemi, że mają Ojca i Matkę w niebie, że Bóg przybrał was tylko do pomocy w ich wychowaniu, że wam je do czasu powierzył i że kiedyś zdać musicie rachunek, jak ten obowiązek spełniliście. Że przedewszystkiem starać się macie, aby one kochały swojego Ojca Niebieskiego i aby Mu wiernie służyły, i że powinniście obchodzić się z niemi nietylko z wielką miłością i czułością, ale z pewnem poważaniem, jak z dziećmi Bożemi, a nawet jak z samym Jezusem, który mówi: Kto przyjmie jedno dzieciątko w imię moje, mnie samego przyjmuje.


Idźcie do Józefa, dzieci i sieroty, bo tu dla was wielka nauka. Patrzcie na Boskie Dzieciątko Jezus, jak Ono się obchodzi ze swoim Opiekunem. Patrzcie, jak Go szanuje, niby Ojca własnego, jak Go miłuje serdecznie i pieszczotliwie, jak na każde skinienie jest Mu posłuszny i to przez całe lat 30. Jakże daleko bardziej wam wypada oddawać cześć, miłość i uległość rodzicom i opiekunom waszym i widzieć w ojcach waszych samego Jezusa, a w matkach – Najświętszą Matkę Bożą, wierząc mocno, że co was od nich spotyka, to od samego Boga pochodzi.

 
Polecajcie się też często ś. Józefowi, bo On kocha bardzo wszystkie dzieci chrześcijańskie i troskliwie się niemi zajmuje.
Idźcie do Józefa małżonkowie i przypatrujcie się temu Najświętszemu Mężowi, oraz Przeczystej Jego Oblubienicy. Jak się miłują serdecznie i szanują, jak znoszą wspólnie wszystkie trudności, jak się nie opuszczają nawet na wygnaniu, jak się wspierają w służeniu Bogu, jak uczęszczają razem do kościoła i biorą udział w obrzędach świętych, jak ofiarują razem swoje i Boskie Dziecię Bogu. Ach, uczcie się i wy, jak macie żyć w miłości i zgodzie, jak się nawzajem szanować, jak znosić jedno drugiego ciężary, nie rozłączając się nawet w ciężkich dopuszczeniach Pańskich; jak nie przeszkadzać sobie w służeniu Panu Bogu, ale się do tego zachęcać i wspierać, dając dobry przykład swoim dziatkom.

 
Zdarzali się małżonkowie, którzy i w tem naśladowali święty związek Marji z Józefem, że żyli pewien czas, a wielu i przez całe życie w czystości, jak czytamy o naszej Kunegundzie i Salomei, lubo świętych Tercjarzach Elzearze i Delfinie.

 
Idźcie do Józefa, młodzieńcy i dziewice, i przypatrujcie się temu wzorowi dziewictwa, trzymającemu lilję w ręku. Pomyślcie, do jakiej to chwały wyniosła Go ta Jego czystość, nieskażona żadną myślą, ani pożądliwością. – Oto stał się godnym najwznioślejszego zadania: być Oblubieńcem Najśw. Panny i przybranym Ojcem Jezusowym. Uczcie się od Niego, jak macie kochać tę cnotę, bo on gotów był raczej wyrzec się przez ucieczkę swojej wysokiej godności, nieźli się narazić na jaką myśl niewłaściwą, tak jak i Marja wolała była wyrzec się Macierzyństwa Bożego, niżeli ślubowaną czystość naruszyć. Bądźcie pewni, że niczem bardziej nie możecie pozyskać sobie Marji i Józefa, jak przestrzeganiem czystości i unikaniem wszelkich niebezpiecznych okazji i pamiętajcie, że we wszystkich trudnościach i walkach tego rodzaju, znajdziecie zawsze najskuteczniejszą pomoc i ratunek, gdy się do Ś. Józefa uciekniecie.

 
Idźcie nakoniec do Józefa i wszystkie rodziny duchowne, które wspólnie służycie Bogu, a może i posiadacie u siebie Jego Skarb najdroższy-utajonego Jezusa. Rozmyślajcie często o życiu Przenajświętszej Rodziny i wiedzcie, że macie szczególne prawa do opieki Józefa Świętego. Zwracajcie się więc do Niego we wszystkich potrzebach, tak duchowych, jak materjalnych, a nigdy nie doznacie zawodu.

 

Uroczystość Ś-go Józefa, „Idźcie do Józefa” przez brata Honorata Kapucyna, str. 33-36, Warszawa 1912