Tagi

, , ,

Maryja w BerdyczowieDzień 8. Do cudownego obrazu Najśw. Panny Maryi w Berdyczowie, i proś Maryi o przyjęcie Cię na Jej sługę.

Cudowny obraz Najświętszej Panny Maryi w Berdyczowie.

 

Wielkie nabożeństwo nasze do Matki Bozkiej, i szczególna Jej miłość ku nam, jest jedną z największych łask, jaką podobało się Panu Bogu zlać na naród polski. Dowodem tego są między innemi daleko i szeroko cudami słynące Jej obrazy, których w naszym kraju jest około 400; pomiędzy niemi jest 19 uroczyście ukoronowanych.

Z tych to ostatnich słynie na całą Ukrainę obraz Matki Bozkiej w Berdyczowie, w klasztorze OO. Karmelitów bosych. Obraz ten, o którego początkach żadnej nie ma wiadomości, był od wieków własnością zasłużonej krajowi rodziny Tyszkiewiczów. Znakomity jej potomek, Janusz Tyszkiewicz, wojewoda kijowski, wywdzięczając się Matce Bozkiej, za której sprawą był cudownie wybawiony z niewoli tatarskiej, fundował klasztor i kościół dla OO. Karmelitów bosych w połowie XVII- go wieku, i oddał ich straży i nabożeństwu obraz ten, jako najcenniejszy familijny klejnot.

Skoro go tylko w kościele umieszczono, Matka Bożka niebawem zasłynęła w nim wielkiemi i licznemi cudami, o czem słysząc August III., król polski, podał prośbę, popartą listami wielu najznakomitszych panów polskich, do Papieża Benedykta XIV. o pozwolenie na uroczystą koronacyą tego obrazu. Ojciec św. po zbadaniu sprawy, wyznaczył fundusz z własnej szkatuły na dwie kosztowne szczerozłote korony, któremi dnia 16. Lipca 1756 r. ukoronowano najuroczyściej Matkę Bozką wśród grzmotu armat, grania muzyki, radości ogólnej zebranego ze wszystkich stron duchowieństwa, rycerstwa i niezliczonej liczby ludu.

 

Odtąd liczba cudów i łask tam udzielanych jeszcze więcej wzrastać zaczęła. Księgi kościelne tamtejsze pełne są ich opisów. Dla braku miejsca nie możemy ich podawać szczegółowo. Podajemy tylko liczbę ważniejszych i przysięgą aż do roku 1767 stwierdzonych cudów. Było umarłych wraz z utopionymi przywróconych do życia 14; ślepych, którzy przejrzeli 19; chromych lub uschłe ręce mających uleczonych 10; głuchych, którzy słuch otrzymali 2; niemych, co odzyskali mowę 3; a śmiertelnie chorych cudownie wyzdrowiało więcej niż 100.

 

Odwdzięczając się Bogu, że tak hojnie zlewa na nas biednych łaski, odwiedzajmy często cudowne miejsca Matki Bozkiej. Starajmy się przelać na synów i wnuków pobożność i miłość dla Najśw. Panny MARYI, którą nam przekazali ojcowie i praojcowie nasi.

 

 

Pozdrowienie Najświętszej Panny.

Modlitwa św. Bernarda.

 

            O słodka, o można, o nieustannej miłości godna Panno! Jestże kto taki, coby Twoje Imię z uszanowaniem wyrzekł, żebyś Ty jego serca Twoją miłością natychmiast nie zajęła? Któż jest, który Cię miłuje, o Tobie myśli, i na samo tylko o Tobie wspomieni nową i powiększoną ku Tobie miłością przejęty się być nie uznaje? O Najświętsza z Dziewic! użycz nam mocy w naszej słabości. Któż jest zdolniejszym nad Ciebie Boga-Rodzico, do Jezusa za nami się wstawić, która tak blizko przy Nim ciągle się znajdujesz! Mów więc za nami, mów, o można Pani! gdyż Syn Twój, zawsze jest skłonny Ciebie wysłuchać, i Ty wszystko otrzymasz-, O co Go prosić będziesz.

 

 

M O D L I T W A .

 

           Królowo nieba i ziemi! Tyś w życiu śmiertełnem wszystkich Świętych bojaźnią Bożą, wiarą, nadzieją i miłością, przewyższała, I dla tegoś nad wszystkich w niebie wywyższona, wszystkich jesteś Królową. O przemożna Królowo! o najlepsza Matko! nie pogardzaj naszemi prośbami, przyj m nas pod Twoją opiekę i obronę, króluj nad nami, według Twego upodobania. Tobie się za sługi oddajemy wszyscy, a w szczególności ja, przeto utwierdź mnie w bojaźni bożej, uproś mnie i wszystkim wiernym pomnożenie i wzrost we wierze, nadziei i miłości, abyśmy wiecznie Syna Twego oglądać zasłużyli. O łaskawa, o pobożna, o słodka Panno Maryo! Amen.

 

 Postanowienie. Święta kościelne obchodzić będę uroczyście i posty ściśle zachowywać, a prócz tego wstrzymywać się będę od zbytku w jadle i napoju.

A k t s t r z e l i s ty . O Matko moja! spraw, abym nigdy o Twojej i Jezusa miłości nie zapomniał!

 

 

Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu Maju, książka pouczająca i modlitewna dla czcicieli Najśw. Panny Maryi, Mikołów 1889, str. 229 -233.