Tagi

, , , ,

Grupa cnoty kardynalnej męstwa obejmuje te wszystkie moralne sprawności naszych władz psychicznych, których wspólną cechą jest pewna moc i wytrzymałość wobec trudności, towarzyszących złu, którego pragniemy uniknąć, lub dobru, które pragniemy zdobyć. Zaliczamy więc do niej te wszystkie cnoty, które nas popychają niejako do czynu i wewnętrznie powstrzymują od cofania się przed trudnościami i niebezpieczeństwami życia z nim związanymi.

W grupie tej pierwsze miejsce zajmuje sama cnota męstwa, która daje nam wewnętrzną sprawność opanowania bojaźni wobec grożącego nam zła. Ponieważ zaś najsilniej na nas działa to wszystko, co zagraża naszemu życiu, lub co jest związane dla nas z jakimś bólem lub cierpieniem, przeto cała ta dziedzina w szczególny sposób potrzebuje wzmocnienia ducha i ono to właśnie jest zadaniem męstwa.

Męstwo ma więc sprawić, że w naszym postępowaniu moralnym nie damy się powstrzymać obawą lub strachem od spełnienia w każdej chwili naszego obowiązku.

Kierownikiem jego jest, ma się rozumieć, rozum i wola, ujęte w karby roztropności, która, jest tym specjalnym usprawnieniem naszych władz duchowych do kierowania życiem moralnym. Ale właściwym siedliskiem samego męstwa jest zmysłowa siła popędliwa przejawiająca się w szeregu uczuć jak strach, odwaga, otucha, zniechęcenie, gniew i inne bardziej złożone. Wrodzona ta siła naszej natury, działająca sama przez się odruchowo, nieraz nawet żywiołowo i bez wewnętrznego umiaru, musi być ujęta przez nasz rozum w pewne karby tak, żeby móc celowo służyć moralnym zadaniom życia. Z początku nakazy rozumu i impulsy woli spotykają się w dziedzinie zmysłowej z pewnym oporem czy też bezwładem: władze zmysłowe działają samorzutnie, nie rachując się zupełnie z żądaniami rozumu. W miarę jednak jak wykonywują one czyny nakazane przez władze duchowe, wyrabiają się powoli w tym kierunku, nabierają stałych sprawności do ulegania ich impulsom i coraz regularniej są w stanie współpracować z rozumem i wolą. Wtedy dopiero męstwo jest naprawdę ugruntowane w duszy człowieka i staje się składowym czynnikiem jego charakteru.

Uczuciami, do których męstwo najbardziej bezpośrednio się odnosi są odwaga i strach lub obawa: między nimi bowiem trzeba zaprowadzić równowagę tak, iżby siła popędliwa ani nie rzucała się na oślep na niebezpieczeństwa, wtedy gdy nie zachodzi żadna po temu potrzeba, ani też aby nie cofała się przed nimi, tam gdzie rozum uzna, że trzeba się na nie narazić. Druga ta funkcja jest ważniejsza od pierwszej i ma w sobie więcej tego charakteru pobudzania i podtrzymywania, który jest specyficzną cechą całej grupy męstwa. Pomimo tego jednak i samo miarkowanie ataku na zło przez odwagę należy też do dziedziny męstwa, które ma za zadanie zaprowadzić umiar w działalności siły popędliwej wobec zła i związanych z nim trudności i niebezpieczeństw. Męstwo winno nadać odwadze cechę czynności rozumnej, umiejącej z należytym umiarem dostosować naszą siłę zmysłową do zamierzonego celu.

Właściwością całej grupy męstwa jest to, że umiar bliższy tam jest do nadmiaru niż do niedomiaru, czyli że w cnotach tej grupy lepiej jest nieco przesadzić niż niedociągnąć: stąd i wady grzeszące niedostatkiem, jak tchórzostwo i małoduszność gorsze są niż te które grzeszą zbytkiem, jak zuchwalstwo lub zarozumiałość i ambicja i próżność. W dziedzinie cnoty kardynalnej umiarkowania jest wprost przeciwnie, tam umiar winien się przechylać raczej do niedomiaru, i wady grzeszące niedomiarem są i rzadsze i mniej złe, niż te, które grzeszą nadmiarem.

Najwyższą próbą męstwa są te wypadki, w których życie człowieka jest narażone na niebezpieczeństwo. Życie jest podstawą wszystkich dóbr doczesnych, a jednak nie jest największym dobrem ludzkim, i mogą się zdarzyć wypadki, że trzeba je poświęcić dla wyższych celów, czy to Bożych czy nawet ludzkich. Toteż jak w dziedzinie nadprzyrodzonej męczeństwo za wiarę jest uważane za najwyższy dowód zarówno męstwa chrześcijańskiego jak i miłości Boga, która je powoduje, — sam Zbawiciel nas tego uczy (Jan 15, 13), — tak i w dziedzinie –przyrodzonej śmierć za ojczyznę lub jakąś inną wspólną ludzką sprawę jest najwyższym dowodem zarówno męstwa jak i miłości ojczyzny i miłości bliźniego. Naturalnie, że i te czyny przyrodzone mogą być podniesione do poziomu nadprzyrodzonego, gdy zostaną miłością natchnione: wtedy cała działalność społeczna nabiera wartości nadprzyrodzonej, a śmierć poniesiona dla celów wspólnych może nieraz mieć wartość bardzo zbliżoną do męczeństwa.

Ma się rozumieć, że męstwo nie tylko w tym swoim najwyższym akcie się przejawia, ale że winno ono kierować naszymi krokami we wszystkich okolicznościach, kiedy obawa przed niebezpieczeństwem może nas powstrzymać od wypełnienia obowiązku, albo kiedy odwaga gotowa nas popchnąć dalej niż potrzeba. Te skromniejsze i na mniejszą miarę czyny męstwa są ogromnej doniosłości dla wyrobienia i utrwalenia samej cnoty: kto o nie nie dba ten i na większe się nie zdobędzie i, gdy przyjdzie na nie sposobność, napewno zawiedzie. Męstwa nie zaczyna się praktykować od męczeństwa albo od śmierci za ojczyznę!

Oprócz niebezpieczeństw związanych z utratą życia lub zdrowia, albo też grożących nam jakimś bólem lub cierpieniem, innego rodzaju niebezpieczeństwa, dotyczące sławy, stanowiska, majątku itp. mogą też nieraz zażądać od cnoty męstwa interwencji i podtrzymania ducha. Męstwo rozciąga się bowiem na wszystkie sytuacje życiowe, w których obawa przed jakimś złem może nas powstrzymać od uczynków, do których jesteśmy obowiązani, albo popchnąć do takich, które są niedozwolone. Niebezpieczeństwa grożące naszemu życiu silniej działają na nasz organizm zmysłowy i są przez to bardziej widoczne, strach jednak, który wywołują nie jest koniecznie najsilniejszy: niebezpieczeństwa dziedziny duchowej nieraz o wiele bardziej paraliżują wolę, pociągając ją do uczynków, które sumienie potępia. Obawa tego rodzaju przybiera nieraz postać fałszywego wstydu i sprawia, że niejeden, który w niebezpieczeństwie życia dał wszelkie dowody męstwa, w życiu cywilnym postępuje jak jaki tchórz, nie mogąc się zdobyć na odwagę swoich przekonań. Od męstwa musimy więc wymagać, aby podtrzymywało nasze postępowanie nie tylko tam, gdzie życiu naszemu zagraża niebezpieczeństwo, ale i tam, gdzie duch jest narażony na niebezpieczeństwo nikczemności i upodlenia. Jest to bardzo uderzające w obyczaju pojedynkowania się, gdzie odwaga wobec niebezpieczeństwa kalectwa albo śmierci odgrywa mniejszą rolę niż się mniema. Tam gdzie do pojedynku nie popycha nienawiść i pragnienie zemsty, tam decydującym czynnikiem jest najprostsze tchórzostwo wobec terroru obyczaju. Jak często się zdarza, że aby odmówić pojedynku, potrzeba więcej odwagi cywilnej niż aby go przyjąć.

Z powyżej powiedzianego łatwo teraz wysnuć jakie są wady i zboczenia w dziedzinie męstwa. Pierwszą z nich, która najbardziej bezpośrednio sprzeciwia się męstwu jest skłonność do poddawania się bojaźni, którą, gdy przejdzie w stałe usposobienie nazywamy nieśmiałością, bojaźliwością lub tchórzostwem. Pierwszy termin oznacza raczej pewną wrodzoną skłonność, która może być opanowana przez rozum i wolę i która nie przedstawia się jeszcze jako coś moralnie złego. Bojaźliwość jest już czymś gorszym i oznacza stałe usposobienie, w którym wyższe władze duchowe zaczynają już świadomie ulegać impulsom strachu i obawy. Wreszcie przez tchórzostwo rozumiemy to samo usposobienie bardziej już jednak ugruntowane i całkowicie paraliżujące działalność rozumu i woli, kiedykolwiek wypadnie zająć zdecydowane stanowisko wobec niebezpieczeństwa tego lub innego rodzaju.

Powyższe braki męstwa są bardziej znane, gdyż bardziej rzucają się w oczy: zapomina się natomiast często o tym, że można przeciw męstwu wykraczać i w inny sposób, mianowicie nadmiarem t. zn. nie zachowaniem miary w odwadze. Męstwo jak każda cnota musi mieć wewnętrzny umiar, a skoro go nie posiada paczy się i wyradza w wadę. Takim zwyrodnieniem męstwa jest zuchwalstwo, które polega na nierozumnym i bezcelowym narażaniu się na niebezpieczeństwa. Jak są w życiu wypadki, w których nie wolno się przed niebezpieczeństwem cofać, tak są i takie w których nie wolno się na nie narażać, czy to dla tego, że przekracza ono niewspółmiernie nasze siły, tak iż nie ma najmniejszej nadziei, aby mogło być zwalczone, czy też dlatego, że w danej sytuacji narażanie się na podobne niebezpieczeństwo nie ma żadnego celu. Motywem, który w podobnych wypadkach popycha ludzi do rzucania się w wir niebezpieczeństw jest zwykle chęć popisania się odwagą, którą ludzie bardzo cenią: ale popisywanie się odwagą nie należy do zadań i celów męstwa, lecz przeciwnie, zanieczyszcza je i deprawuje tylko próżnością. Niejednemu, który się przyzwyczai produkować na pokaz swoje męstwo, może go łatwo zabraknąć w najważniejszej chwili, gdy zabraknie mu widzów, którzy by oklaskiem podtrzymywali jego odwagę. Schiller doskonale napiętnował w swej „Rękawiczce” to lekkomyślne bawienie się odwagą ludzką dla wypróbowania ich męstwa.

Wychowanie męstwa nie przedstawia w teorii specjalnych trudności. W praktyce bardzo ważnym jest rachować się z przyrodzonym podłożem dziecka i jego wrodzonymi skłonnościami, które w dziedzinie męstwa mogą być dość różne i wymagać przeto różnorodnego potraktowania.

Jedne dzieci będą raczej bojaźliwego usposobienia i na te trzeba będzie pewien nacisk wywierać, aby się nauczyły opanowywać w sobie uczucie strachu: inne przeciwnie, z usposobienia próżne, lekkomyślne i skłonne do fanfaronady, będą raczej lubiły bez żadnej potrzeby narażać się na niebezpieczeństwa, aby się swoją odwagą pochwalić: te ostatnie trzeba będzie nieraz hamować w tych objawach próżności i nieźle będzie nawet poddać ich odwagę od czasu do czasu poważniejszej próbie, aby mogły doświadczyć na sobie co to jest bojaźń i jak nie należy ją zupełnie z naszej natury wykorzeniać. Naturalnie, że podobne próby muszą być dokonywane z całą roztropnością, aby nierozważnym straszeniem dzieci nie wstrząsać niepotrzebnie ich nerwami.

W ogóle przy wychowaniu cnoty męstwa trzeba dzieciom dać zrozumieć, że strach i bojaźń same przez się nie są czymś złym, że przeciwnie, są nawet czymś pożytecznym, gdyż zwracają naszą uwagę na grożące nam niebezpieczeństwa. Bać się niebezpieczeństwa naprawdę groźnego nie jest złem: złem jest dopiero pod wpływem strachu tracić głowę i kierować się jego impulsami zamiast słuchać rozkazów rozumu. Kto nad całą tą dziedziną ustanowi stałą kontrolę wewnętrzną i doprowadzi do tego, że władze popędliwe będą w nim sprawnie wypełniać rozkazy rozumu i woli, ten będzie umiał spokojnie i bez trwogi cofnąć się przed niebezpieczeństwem, gdy nie będzie żadnej racji na nie się narażać lub też rzucić się na nie z całym impetem woli i uczucia gdy rozum tego zażąda.

Co bardzo jest ważnym w pewnym momencie młodości, to nie dać się uwieść marzeniom o męstwie i nie zastąpić tym marzeniem wytrwałego ćwiczenia się w tej cnocie. Męstwo dzięki specjalnemu uznaniu, jakim się cieszy u ludzi, wywiera na młodzież szczególny urok, stąd też i marzenia o Somosierze u chłopców lub o Trębowli u dziewcząt są w okresie wyzwalania się młodej duszy zjawiskiem zupełnie normalnym. Chodzi tylko o to, aby tych aktów męstwa nie odkładać do zbyt odległej przyszłości i nie czekać z nimi na jakieś nadzwyczajne okazje, ale aby je zacząć praktykować na mniejszą skalę w codziennym życiu, kiedy tyle trafia się do tego okazji. Kto zaniedba ćwiczyć się w ten sposób codzień w męstwie, ten napewno się zbłaźni, gdy okoliczności życia zażądają od niego bardziej bohaterskiego przejawu tej cnoty. Dodajmy jeszcze, że dużą pomoc męstwu okazują inne cnoty, gdy je posiądziemy w należytym stopniu, szczególniej te, które są z nią najbliżej spokrewnione, jak wytrwałość, cierpliwość i inne.

Jakkolwiek i samymi siłami przyrodzonymi człowiek może dojść do poważnych rezultatów w dziedzinie męstwa — dzieje dają nam tego dostateczne dowody — to jednak do pełni rozkwitu i ono nie może dojść bez pomocy czynników nadprzyrodzonych. Dopiero wiara, nadzieja i miłość, wskazując jaką wartość posiadają dobra, o które człowiek zabiega na ziemi, dają męstwu trwały fundament i uczą je w jakiej mierze wolno się kierować obawą o ich utratę.

Jednocześnie z łaski uświęcającej, którą miłość wprowadza do duszy, rozchodzą się po psychicznych władzach człowieka nadprzyrodzone moce, zwane cnotami wlanymi i wywołujące nadprzyrodzone sprawności do dobrego: i we władzy przeto popędliwej powstaje obok innych i nadprzyrodzona cnota męstwa, która nadaje całej tej dziedzinie wyższy poziom i sprawia, że wobec grożących nam niebezpieczeństw wyższą, bo nadprzyrodzoną, zaczynamy kierować się miarą. Dopiero z połączenia męstwa udzielonego władzom popędliwym przez łaskę z tym, które zdobywamy drogą ćwiczenia się i walki, powstaje w nas pełna cnota męstwa chrześcijańskiego, posiadająca cechy i zalety obu dziedzin i trwałość cnót przyrodzonych i rozmach wraz ze zdolnością do zasługi cnót nadprzyrodzonych. Dopiero takie męstwo wolne od zanieczyszczeń próżności i zuchwalstwa daje człowiekowi możność swobodnego używania wszystkich sił zmysłowych swego organizmu do walki ze złem i z otaczającymi go niebezpieczeństwami.

Dodajmy wreszcie, że w najwyższej sferze życia nadprzyrodzonego, w której sam Duch Św. kieruje nami swymi osobnymi impulsami, maimy jeszcze szczególną pomoc w dziedzinie walki z bojaźnią, a to mianowicie w postaci daru męstwa. On to sprawia, że w wyjątkowych sytuacjach, kiedy okoliczności żądają od nas męstwa w niecodziennych rozmiarach dajemy się powodować natchnieniami Ducha Św. nieraz wbrew zwykłym wskazaniom ludzkiej roztropności. Cudowne przykłady tego męstwa, wkraczającego już w dziedzinę mistyki, znajdujemy w aktach męczenników : ta moc ducha okazywana nieraz przez dzieci lub przez ludzi, którzy przedtem tak mało jej okazywali, — weźmy choćby przykład Chilona w „Quo vadis“, — a którzy teraz wyrastają na bohaterów wiary, świadczy najwymowniej, do jakiej wyżyny jest w stanie podnieść słabą duszę ludzką Duch Św., gdy w niej na stałe zamieszka i gdy ona podda się całkowicie jej działaniu.

O. Jacek Woroniecki O. P

 

Szkoła Chrystusowa,  Czasopismo poświęcone zagadnieniom życia wewnętrznego, rok IX, tom XVI, 1938, s. 233-243.