Tagi

, , , , , , , , , , , ,

smierc_sw_jozefa    W wiekach średnich i późniejszych czasach czcili św. Józefa również tylko poszczególne osoby, święci i uczeni lub zakony, jednakże cześć owa coraz więcej się wzmaga i rozpowszechnia w Kościele świętym. Jako wielkich czcicieli św. Józefa wymienić należy św. Bernarda, opata, dla wielkiej wymowy zwanego doktorem miodopłynnym († 1153), św. Tomasza, dla głębokiej nauki nazwanego doktorem anielskim († 1274) i uczonego Jana Gersona, kanclerza akademji paryskiej. W okólniku z r. 1413 wykazuje on wielkość św. Józefa i dowodzi ważność i jego święta dla świata katolickiego; w swej zaś doniosłej mowie, wygłoszonej na soborze w Konstancji w uroczystość Narodzenia Najśw. Panny Marji, 8 września 1416 roku wobec Ojców soboru, poleca w gorących słowach cześć św. Józefa i doprasza się, aby Go ogłoszono patronem Kościoła świętego. W następnym wieku (1522 r.) pisze wielki czciciel św. Józefa O. Izydor de Isolanis, dominikanin, pierwsze, obszerne dzieło o nim pod tytułem: Suma św. Józefa i ofiaruje je Papieżowi, Adrianowi VI. Jakoby duchem proroczym przepowiada on wielką cześć i chwałę, jaką kiedyś wierni św. Józefowi na ziemi oddawać będą.


Między innemi pisze te słowa: „Duch Święty nie przestanie pobudzać serc wiernych aby wszyscy w Kościele wojującym, którzy jakikolwiek wpływ mieć będą, coraz większą chwałą św. Józefa otaczali, na cześć Jego klasztory stawiali, kościoły i ołtarze wznosili. Na cześć jego uroczyste święta ustanowione będą i wszyscy do niego modlić się będą”. Słowa jego się niebawem spełniły.
Szczególniejszej czci doznawał św. Józef w niektórych zakonach. Ustanowienie święta 19 marca, jako dorocznej pamiątki skonu przybranego Ojca Chrystusowego zawdzięczamy podobno zakonowi Franciszkanów, którzy je na kapitule generalnej z 1399 r. uchwalili i po swych klasztorach obchodzili.
W zakonie karmelitańskim znana jest św. Teresa († 1582) jako wielka czcicielka św. Józefa. Za jego przyczyną zreformowała i ufundowała przeszło 30 klasztorów a prawie wszystkie pod wezwaniem św. Józefa. polecała także swym siostrom zakonnym wielkie nabożeństwo do tegoż patrona, a sama zapewnia, że zawsze we wszystkich potrzebach była wysłuchaną, – ile razy się do Niego o pomoc udawała. Św. Piotr z Alkantary, spowiednik św. Teresy, a fundator OO. Reformatów, był również wielkim czcicielem św. Józefa, oddał w jego opiekę swój zakon i kazał nawet na pieczęci zakonu wyryć Jego wizerunek. Jemu też zawdzięcza ów zakon swój nagły i świetny rozwój.
   Św. Ignacy († 1556), założyciel Tow. Jezusowego, przedstawia św. Józefa jako wzór cnót chrześcijańskich dla wszystkich a nabożeństwo do Niego poleca swym synom duchownym. O. Patrignani, członek tegoż zakonu, napisał piękną książeczkę o nabożeństwie do św. Józefa. wielkimi czcicielamŚw. i Oblubieńca Najśw. Panny byli także św. Piotr Kanizjusz († 1597) i Franciszek Suarez z tegoż Tow. Jezusowego. Św. Franciszek Salezy († 1628) czcił w szczególniejszy sposób św. Józefa, pięknie o nim pisał i polecał go swym córkom duchownym, zakonnicom Nawiedz. Najśw. P. Marji za patrona.
   Św. Alfons Liguori († 1787) założyciel zakonu Redemptorystów, odznaczał się wielkim nabożeństwem do św. Józefa. pozbierał on najpiękniejsze miejsca z Ojców i Doktorów Kościoła, odnoszące się do przybranego Ojca Zbawicielowego i ułożył piękną do Niego nowennę. Wielkie mieli również nabożeństwo do tego Świętego Matka Borat, założycielka Sercanek, święty Don Bosco, fundator OO. Salezjanów i wiele innych świątobliwych osób stanu duchownego i świeckiego.

Święty Józefie módl się za nami, Kraków 1933, str. 9-13