Tagi

, , , , , , , , , , ,

Matka Boża Nieustającej Pomocy z SyberiiKto nie ma żadnego nabożeństwa do Maryi?

Kiedy mówimy o nabożeństwie do Matki Najśw., jako środku w pewnym względzie koniecznym do zbawienia, nie myślimy o szczególniejszym nabożeństwie, lecz tylko o takim, którego zaprzeczeniem jest obojętność, wzgarda, lub brak jakiegokolwiek uznania albo miłości, już to wyraźnej, już to ubocznej. Poganin, lubo wyraźnie nie zna Maryi i nie ucieka się do Niej, kiedy jednak tknięty łaską Bożą, zwraca się do Pana Boga z miłością, tym samym czci ubocznie i Najśw. Dziewicę, gdyż pragnie czynić wszystko to, co jest miłe Bogu. Ten tylko nie ma żadnego nabożeństwa do Maryi, nawet ukrytego – implicitum cultum – kto świadomie i dobrowolnie nie chce uznawać Niepokalanej tym, kim Ona jest z woli Bożej, nie kocha Jej, ale zachowuje się względem Niej obojętnie, lub gorzej jeszcze, z pogardą.

Udowodnienie, że nabożeństwo do Matki Najśw. jest w pewnym względzie konieczne do zbawienia

 Dowód z prostego rozumu oświeconego wiarą

Nikt się nie zbawi bez łaski Bożej. A ponieważ człowiek, któremu brak nabożeństwa do Najśw. Dziewicy i który ma tylko dla Niej karygodną obojętność i wzgardę, jest nieusposobiony do odebrania łaski Bożej – więc komu brak nabożeństwa do Maryi, ten jest nieusposobiony do zbawienia się, czyli nie zbawi się.


Dla otrzymania od Boga jakiejkolwiek łaski konieczna jest ze strony człowieka pewna dyspozycja, usposobienie. Najbardziej zaś nieusposobionym i nieprzygotowanym na odebranie łaski czyni człowieka pycha. Powiada Pismo św., że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę dawa. 1 Piotr 5. 5.

Pan Bóg okazał Maryi Swą miłość i cześć, gdy wybrał Ją na Matkę Swoją, stworzył Ją Niepokalaną, ustanowił Królową nieba i ziemi, uczynił Pośredniczką wszystkich ludzi odnośnie do wszystkich łask i darów niebieskich. Tymczasem, kto karygodnie nie ma żadnego, nawet ukrytego nabożeństwa do Matki Najśw., ten nie chce uznać tego porządku ustanowionego przez Boga i uważa siebie na tyle godnym, że może traktować z Panem Bogiem bez pośrednictwa czystego stworzenia, jakim jest Maryja. Takie zaś usposobione jest pychą. Jak pychą jest odrzucać świadomie i dobrowolnie pośrednictwo Jezusa Chrystusa przed Ojcem, tak również pychą jest odrzucać pośrednictwo Niepokalanej przed Synem.

Dowód z nauki Kościoła

Pewne jest to, czego naucza Kościół przez swoich Świętych. A ponieważ Kościół katolicki głosi przez swoich Świętych, że nabożeństwo do Matki Bożej jest w pewnym względzie konieczne do zbawienia – więc jest rzeczą pewną.

Święci Pańscy, żyjący w różnych wiekach, są godnymi wiary świadkami Tradycji świętej. Czego Kościół święty nauczał za ich czasów, to oni głosili to w swoich kazaniach, konferencjach, katechizacjach i książkach które pisali.

Nie można ich posądzać o chęć mówienia i głoszenia kłamstwa i błędu, gdyż natychmiast współcześni im teologowie byliby powstali przeciwko nim i głośno napiętnowali ich pomyłkę i fałsz.

Nie można tez powiedzieć, że uniesieni pobożnym zapałem przesadzali w swych przemówieniach o Matce Bożej. Przesada jest kłamstwem, a kłamstwa nie godzi się zarzucać Świętym, którzy zawsze kierowali się duchem Bożym, duchem prawdy.

Druga przesłanka naszego dowodu mogłaby się wykazać długim szeregiem cytatów mężów świętych i teologów. Podajmy jednak tylko kilku:
Święty Anzelm: Jak niemożliwe jest, aby się zbawił, kto nie czci Maryi i kim się Ona nie opiekuje, tak również niemożliwe jest, aby się potępił, kto się Maryi poleca i na kogo Ona z miłością spogląda. Uwielb. Mar. str. 221. Św. Albert Wielki: Wszyscy, którzy Ci nie służą Maryjo, potępią się. Uwielb. Mar. str. 222. Św. Bonawentura: Kto zaniedbuje służbę Maryi, umrze w grzechu. Uwielb. Mar. str. 222. Św. German: Jak ciało nie może żyć bez oddychania, tak dusza nie może żyć bez uciekania i polecania się Maryi. Uwielb. Mar. str. 87. Św. Filip Neriusz: Moje dziecko, jeśli pragniesz wytrwać, czcij Maryję Uwielb. Mar. str. 88. Św. Ildefons: Chcę być sługą Syna. A ponieważ nie można być sługą Syna, jeśli się nie służy Matce, więc chcę być sługą Matki. Uwielb. Mar. str. 161. Św. Alfons M-a Lig.: Niemożliwą jest rzeczą, aby zgubić się mogli ci słudzy Maryi, którzy z wiernością w wychwalaniu i wzywaniu Jej, łączą pragnienie poprawy. O. Plus. str. 138.