Tagi

, , , ,

Matka Boża Nieustającej Pomocy z SyberiiWSZECHPOŚREDNICTWO MARYI

 

Pośredniczka

 

Nauka o powszechnym pośrednictwie Matki Bożej jest bardzo dawna w Kościele katolickim. Jeśli przez pośrednictwo Maryi rozumieć będziemy Jej udział w dziele Odkupienia, to Tradycja święta głosiła je od samego początku Kościoła. Jeśli natomiast uważać będziemy je jako udział w rozdawaniu wszystkich i poszczególnych łask Boskich, to Tradycja święta podawała je od początku tylko ubocznie – implicite, a dopiero w ostatnich czasach głosi je wyraźnie.

Gdy chcemy coś wyraźnie, to tym samym chcemy ubocznie – implicite tego wszystkiego, co się w owym „wyraźnie” chcianym zawiera jako część w całości lub skutek w przyczynie. Ojcowie święci pierwszych wieków Kościoła wyraźnie głosili i nazywali Maryję Pośredniczką ludzi ze względu na Jej udział we Wcieleniu Słowa Bożego i Odkupieniu ludzkości, więc tym samym ubocznie – implicite uczyli o udziale Maryi w rozdawaniu łask. Pośrednictwo bowiem Maryi, jakie obecnie wykonuje w niebie, jest tylko dalszym ciągiem Jej roli, jaką miała na ziemi i zawiera się w niej jako skutek w swojej przyczynie.

Pośrednictwo oznacza pojęcie jakiegoś stanu lub jakiejś czynności między dwoma krańcowymi punktami. Ten, który jest w pośrodku między dwoma krańcami, nazywa się pośrednikiem, jeśli jego zadaniem jest łączyć owe dwa krańce. Pośrednik, aby mógł łączyć obydwa punkty, musi się różnić od każdego z nich, a przy tym mieć coś wspólnego z jednym i drugim punktem.

Pierwszym i głównym pośrednikiem między najbardziej krańcowymi punktami: Bogiem i ludźmi – jest Jezus Chrystus.

Jezus Chrystus ma wszystkie dane, by pośredniczyć między Bogiem i człowiekiem. Jest On różnym od Boga, bo jest też człowiekiem i różnym od ludzi, bo jest też Bogiem, równocześnie zaś ma On coś wspólnego i z Bogiem, bo jest Mu współistotnym i równym i z ludźmi, bo jest też prawdziwym człowiekiem. I w rzeczy samej P. Jezus przez Swoje życie, cierpienie i śmierć pogodził ludzi z Bogiem, zadość uczynił Boskiej sprawiedliwości za grzechy ludzi, wyzwolił ich z konieczności kary wiecznej, przywrócił między Bogiem a ziemią stosunki dawnej przyjaźni, zerwanej w raju.

Pan Jezus dokonał pogodzenia Boga z rodem ludzkim w sposób doskonały i dlatego jest Pośrednikiem zupełnie wystarczającym. Z tego jednak nie wynika, aby nie mogło być jeszcze innych pośredników między Bogiem i ludźmi drugorzędnych, podporządkowanych Chrystusowi, sprawujących swe posłannictwo w Jego imieniu i mocą od Niego otrzymaną. Takimi pośrednikami byli w Starym Testamencie patriarchowie i prorocy, w Nowym są kapłani, Święci Pańscy, a ponad nimi wszystkimi Najświętsza Maryja Panna.

Niepokalana jest prawdziwie Pośredniczką między Bogiem i ludźmi. Do pośrednika należy łączyć dwie krańcowości – Maryja łączy Boga z ludźmi. Pośrednik różni się od obydwóch krańców, przy tym jednak ma z każdym z nich coś wspólnego – Najśw. Panienka różni się i od Boga, bo jest tylko stworzeniem i od ludzi, bo jest Matką Boga; przy tym ma coś wspólnego i z Bogiem, bo jest Matką Jego i z ludźmi, bo jest człowiekiem.

Łączy zaś Dziewica Niepokalana ludzi z Bogiem przez: 1) Swoje zezwolenie w chwili Zwiastowania na Wcielenie i Odkupienie, 2) zasługi, 3) cierpienia i 4) wstawiennictwo jakie obecnie wykonuje w niebie. Dobrowolny udział Maryi we Wcieleniu Słowa Bożego i Odkupieniu ludzkości, przeobfite Jej zasługi, niezmierne boleści dla nas pod krzyżem poniesione i wszechpotężne Jej obecne wstawiennictwo i szafarstwo – to przepiękne i rzeczywiste tytuły Jej pośrednictwa. Pomówimy o każdym z osobna.